Botox Göteborg

{Vad är Botox?|Botox – Vad är det?|Varför Botox?}

{Botox innehåller Botulinumtoxin och|Botulinumtoxin, mer känt som Botox,|Botox} är {framtaget|skapat|till} för att {skapa avslappning i dina spända muskler|få dina Botox Göteborg muskler att slappna av|mjuka upp din spända muskulatur} och för att {ge volym|skapa volym|fylla ut} och ge ett lyft till {hud som tappat sin elasticitet|förslappad hud|hela ditt ansikte}. {Botox|Botoxinjicering|Ingrepp med botox} används {främst|vanligtvis|oftast}  till ansiktet för att behandla olika områden och {dess muskulatur|musklerna i ansiktet|musklerna vi har där}, men {kan även användas|är även användbart|kan anpassas} för behandling av exempelvis {svettkörtlar|svett|problem med svettningar} {på olika områden av kroppen|på händer och fötter|i armhålor}.{ Botox i pannan|Med exempelvis botox i pannan, det|Behandlingen botox i pannan} används när du vill åtgärda {en rynka mellan ögonbrynen|din glabella|hängiga ögonlock}, {osynliggöra|mjuka upp|få bort} {arga rynkan|argrynkan} eller vill {dölja andra rynkor i pannan|få bort linjer i pannan}.

{Muskler i ansiktet är kraftfulla|Dina muskler i ansiktet hör ihop|Det finns många muskler i ansiktet} och när du använder {vissa delar|en del|ena sidan} av ansiktet påverkas resten av ansiktet. {Det kan vara när du exempelvis|Det påverkas när du|Det kan vara att du} spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som {du får|resulterar i|det skapas} linjer i pannan eller rynkig panna. {Med botox kan du motverka|Behandlingar med botox motverkar}En botoxbehandling ger effekt på} hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet{ för att nämna några olika områden.|.| till exempel.}

{Botox är inte bara till för att bättra på sin skönhet, utan|Botulinumtoxin är inte endast för skönhet, det|Botox} är även en behandling som {kan förbättra hälsan och kroppens funktioner|är hälsofrämjande och problemlösande för kroppen|åtgärdar problemdrabbade områden}. Botox är {bra|en effektiv metod|hjälpande} mot {huvudvärk och migrän|migrän} och för att {skapa lugn i|lugna|vårda} överspända muskler. {Med botox i pannan blir det att|När du behandlar med botox i pannan lugnar du|Botox i pannan ger effekt direkt i} musklerna i pannan och din glabella{, även kallat argrynkan,| |,mer känd som arga rynkan, } slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket {i många fall ger upphov till huvudvärk eller i värsta fall|skapar|kan bilda} migrän.

{Botox priser|Botox pris|Botox Göteborg pris}

{Vad kostar botox?|Botox varierar i pris.|Botox i Göteborg har olika prisklasser.} Beroende på {hur många områden|storleken av område|vad det är} som du vill behandla och vilken typ av behandling som du {vill göra|är i behov av|önskar} med botox {skiljer sig priserna åt|är det olika priser|varierar priserna}.

{Exempelvis om du vill|Du kan exempelvis|Bland utbudet har du möjlighet att} {göra|behandla} {botox panna,|botox kråksparkar,|botox kråksparkar,} {botox argrynka|botox glabella|botox ögon|botox ögonbryn} eller {botox kämuskler|botox käke|botox gummy smile} för att nämna {några utav|ett par av|förslag på} områdena som {vi kan|går att|du kan} behandla.

{En detaljerad offert|Fullständigt pris|Svar på hur mycket det kommer att kosta} ges {i samband med|under din|när du har din} konsultation {hos våra behandlare|med din behandlare} som du träffar innan {ditt ingrepp|botox injiceringen|behandlingen|botoxbehandlingen}. {Där går ni tillsammans igenom|Ni diskuterar|Tillsammans kommer ni fram till} vilket område du {önskar göra|behöver ha|vill ha} {botox|behandling med botox|botox injicering}, om du gjort botox {innan|tidigare|förut} eller om det är första gången {för dig som du gör botox|för dig|med botoxbehandling}. Det är under vår konsultation som {våra|vår|din} legitimerade behandlare ger sin {åsikt om|syn på|perspektiv angående} vilken { botox behandling|behandling med botox|injicering av botox} som {passar bäst för att ge dig ett naturligt resultat|ger dig ett slutresultat som passar dig och som du är nöjd med|resulterar i ett naturligt och passande utseende för dig}.


{Hur går det till vid en botox injektion?|Botox procedur|Botox injektion – Procedur?}

{Först av allt kommer du att få fylla i en hälsodeklaration|Hälsodeklaration är det första du fyller i|Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration} innan din {kommande behandling|botoxbehandling|behandling med botox|injicering}. {Sedan|Därefter|Efter det} har du en kort konsultation tillsammans med {en eller flera av våra|din|din blivande} behandlare för att {gå igenom|ta dig igenom|förklara} {proceduren|steg för steg|behandlingen}, {pris|kostnad} och för att besvara {frågor och funderingar|om du har några frågor|möjliga frågor}. Även om det är din första {botoxbehandling|behandling med botox|behandling} eller om du har gjort {injicering|botox|behandling med botox} {innan|tidigare|förut}, så {är det viktigt att du känner dig|ska du känna dig|vill vi att du är} trygg med oss som {behandlare|klinik} och ett av de stora skälen till konsultationen är för att {våra|våra|din} behandlare ska ge {sitt utlåtande|sin åsikt|dig all information} om din behandling.

{Behandlaren kommer|När det är dags för din behandling, kommer din behandlare|Behandlingen startas genom att} rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. {Injicering sker med en tunn nål som|Det är med en tunn nål som vi|Fortsättningsvis blir det att vi} injicerar små mängder botox där {det markerats med pennan tidigare|markeringarna är gjorda|det ritats ut markeringar}. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på {hur stort område|områdets storlek|vilken del av ansiktet} som ska behandlas är proceduren över {på|inom} ett par minuter. {Beroende på val av område är smärtnivån högre och lägre|Smärtnivån är beroende på hur känslig du är som person|Vissa områden är mer känsliga}, men en {botox behandling|behandling med botox|botox injicering} är vanligtvis relativt smärtfri.

{Botox före och efter|Botox före efter|Botox effekt}

{Efter att du har gjort din botox är det vanligt att du undrar ”när kommer effekten av botox?”|När kommer effekten av botox?|En vanlig fråga vi får är när kommer effekten av botox?} Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *